Óvodai beiratkozás

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019. (II. 21.) határozata alapján a 2019/2020-as nevelési évre az Óvodás korú gyermekek beiratkozása a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsődében a következő időpontokban történik.

2019. május 2-án (csütörtökön)    8 órától  16 óráig,
2019. május 3-án (pénteken)          8 órától  16 óráig.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az óvoda felvételi körzete: Gomba község közigazgatási területe. A nevelési év első napja 2019. szeptember 1. utolsó napja 2020. augusztus 31. Az intézmény alapító okirata szerint, szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye és kijelölő döntése alapján a többi gyerekkel együtt (integráltan) nevelhető- sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos, – beszédfogyatékos vagy  – pszichés fejlődési zavarral küzdő) gyermekek jelentkezhetnek óvodánkban.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő, aki az nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozás időpontját megelőzően nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 31. és 2020. május 31. között töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételre jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,
  • amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. 

Tóthné Szegedi Judit
intézményvezető