Ideiglenes útlezárás!

A DAKÖV Kft. által végzett helyreállítási munkák miatt 2024. július 11. napjától várhatóan egy héten keresztül lezárásra kerül a Gomba, Fáy András utca 26. szám előtti útszakasz.

A lezárás miatt a Fáy András utca minkét irányból zsákutca lesz.

A szolgáltató türelmüket és megértésüket kéri.

Háziorvos szabadságon

Tisztelt Betegek!

Dr. Schidt György háziorvos rendelése 2024.07.15-07.26.-ig szabadság miatt szünetel.

Helyettesít Dr. Néma Andrea (06-70-432-1478) saját rendelési idejében, valamint Gombán:
Július 16. kedd: 8-10:30-ig,
Július 19. péntek: 8-11-ig,
Július 23. kedd: 8-11-ig,
Július 26. péntek: 8-11-ig.

Nővéri rendelés hétfő-kedd-csütörtök-péntek: 6:30-12-ig.

Elmarad az ügyfélfogadás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gombai Közös Önkormányzati Hivatalban és a Bényei Kirendeltségen 2024. július 1. napon (hétfőn) az ügyfélfogadás technikai okok miatt szünetel.

Köszönjük szíves megértésüket!

Háziorvosi rendelés változás

Tisztelt Betegek!

Helyettesítés miatt a 27.-ik héten Dr. Schidt György háziorvos rendelése az alábbiak szerint változik:

Július 1. hétfő: Semmelweis-nap – munkaszüneti nap az egészségügyben, egész napos ügyelet. Tel:1830

Július 2. kedd: Gomba 8-12-ig

Július 3. szerda: Gomba 14:30-18:30-ig

Július 4. csütörtök: Bénye 8:30-11-ig, Káva 11-12-ig

Július 5. péntek: Gomba 8-12-ig.

Nyári hulladékszállítási rend

A DTKH Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a nagy hőség miatt a hulladék szállítás az eddigiektől eltérően történik.

Korábban indítják a gyűjtőjáratokat, ezért kérik a lakosságot, reggel 5:00-ig szíveskedjenek az edényeket kihelyezni.

A szolgáltató köszöni a megértésüket!

Diákmunka 2024

„Nyári diákmunka 2024” elnevezéssel országos munkaerő-piaci program indul 2024.06.17 és 2024.08.31 között. A központi program keretében lehetősége lesz Gomba Község Önkormányzatának és az önkormányzati fenntartású intézményeknek 2024. július 1. és 2024. augusztus 31. közötti időszakban (maximum 2 fő július és 2 fő augusztus hónapban) 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal és gombai lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező diákok munkaviszonyban történő foglalkoztatására legfeljebb napi 6 órában a minimálbér időarányosan járó összegéért (bruttó 200.100,- Ft/hó), többnyire könnyű fizikai munkára.

A programba az a fiatal vonható be, aki foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkezik, valamint rendelkezik a 2023/2024. tanévre (hallgatók esetén II. félévre is) érvényesített diákigazolvánnyal  vagy ennek hiányában iskolalátogatási illetve hallgatói  jogviszony igazolással.

A jelentkezések elbírálása a jelentkezések sorrendjében történik.

A jelentkezés menete:

A programba való részvétel előfeltételeként előzetes regisztráció szükséges, melyhez 2024.06.17 és 2024.06.19. között fel kell keresni a lakó-, vagy tartózkodási hely szerint illetékes Monori Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályát (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.) ügyfélfogadási időben (2024.06.17,18,19, napokon 08:00-11.30, és 13:00 és 15:30 között). Ehhez kérjük, vigye magával személyes okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány), valamint érvényes diákigazolványát, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolását. (Ügyintézéskor a portán lévő sorszám kiadó automata „regisztrációˇ gombjának megnyomásával lehet sorszámot igényelni.)

A regisztrációt követően a hivatal@gomba.hu  e-mail címre kell a jelentkezést megküldeni 2024. június 19-én 24:00-ig az alábbi tartalommal:

– név, születési hely és idő, pontos lakcím, telefonszám

– nyilatkozat arról, hogy az előfeltételként előírt regisztráció megtörtént és egyidejűleg a Foglalkoztatási Osztályon kapott iratok eljuttatása az Önkormányzathoz

– nyilatkozat arról, hogy júliusban vagy augusztusban kíván-e részt venni a programban

Gomba Község Önkormányzata várja a diákmunkások jelentkezését!

Körzeti nővér szabadságon

Tisztelt Betegek!

Galaczi Erzsébet körzeti nővér 2024.06.24.-2024.07.05. között szabadságon lesz. Ezen idő alatt a telefonos gyógyszer/beutaló rendelés szünetel!

Gyógyszer rendelés e-mailen, személyesen, vagy a postaládán keresztül lehetséges.

Kérem a fentiek figyelembe vételét!

Lehetőség szerint előzetesen gondoskodjanak a gyógyszer-rendelésről! Köszönettel: Dr. Schidt György háziorvos

Háziorvos szabadságon

Tisztelt Betegek!

Dr. Schidt György háziorvos rendelése 2024. június 10-14.-ig szabadság miatt elmarad.

Helyettesít dr. Néma Andrea saját rendelési idejében Bényén ill. Káván, valamint Gombán:
Június 11.-én kedden 8:00-11:00-ig
Június 14.-én pénteken 12:00-14:00-ig.
Tel: 06-70-432-1478

Nővéri rendelés a szokott időben.

Tájékoztató

parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

A parlagfű gazdasági és közegészségügyi szempontból egyaránt a legjelentősebb gyomok közé tartozik. A parlagfű-mentesítés közös ügyünk, de elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve az ingatlan használójának törvénybe foglalt kötelezettsége. A Fővárosi és a Pest Vármegyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatóságai és a jegyzők minden évben helyszíni ellenőrzést végeznek e kötelezettség betartatása érdekében.

A parlagfüves területek ellenőrzései a — tavalyi évhez hasonlóan — idén is már május 13-án megkezdődtek.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban Éltv.) 17. S (4) bekezdése értelmében: DA földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. “Az Éltv, 50, S (4) bekezdése kimondja, hogy parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. S (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget.

Tehát a hatósági intézkedés (közérdekű védekezés elrendelése, bírság kiszabása) jogalapja a védekezési kötelezettség elmulasztása, és nem az egészségkárosfiás tényállás megvalósulása. Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, és az ingatlanján a parlagfű fejlettsége legalább virágbimbós állapotban vant közérdekű védekezést kell elrendelni.

Külterületen a földhivatali mezőgazdászok a parlagfüves területekről jegyzőkönyvet vesznek fel és a Parlagfű Információs Rendszeren keresztül a Pest Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: NTO) részére továbbítják azt ügyintézésre. Amennyiben a jegyzőkönyv alapján a területen a parlagfű száras-leveles állapotban van, az NTO felhívhatja az ingatlan használójának figyelmét a jogszabályi kötelezettségének teljesítésére az eljárás megindítását mellőzve, de a virágbimbó kialakulását követően már eljárást indít és közérdekű védekezést rendel el.

Az NTO a kultúrnövény károsodásával együtt járó közérdekű védekezést csak abban az esetben rendeli el, ha a virágbimbós parlagfű borítottság a 30%-ot meghaladja.

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. S-a értelmében belterületen a helyszíni ellenőrzést a jegyző végez és szintén a jegyző feladata, hogy belterületen az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján és a Földhivatali Portálon közzétett formanyomtatvány felhasználásával jegyzőkönyv vegyen fel.

A közérdekű védekezést belterületen a jegyző, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen a fővárosi főjegyző; külterületen (Pest vármegye és Budapest) pedig az NTO rendeli el. Abban az esetben, ha az önkormányzati tulajdonban Iévő belterületi ingatlanon

az önkormányzat nem tesz eleget védekezési kötelezettségének az NTO intézkedik a közérdekű védekezés végrehajtásáról.

A közérdekű védekezést a hatóságok által megbízott vállalkozók végzik, Ugyanakkor fontos tudni, hogy nem kerül sor sem kaszálásra, sem okafogyott kiszállásra sem, ha az Ügyfél időközben maga tesz e!eget a kötelezettségének és arról az NTO-t időben értesíti, A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására az NTO jogosult, ezért a belterületi ingatlanok esetében a jegyző a közérdekű védekezés elrendelését követően az Ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága Nagyon fontos ezért belterületen is az ingatlannak parlagfűvel borított részének m2-ben való meghatározása!

A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

A parlagfű elleni védekezést elmulasztó — a bírság megfizetésén túl – a közérdekű védekezéssel kapcsolatos költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi birság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII.31 .) Korm. rendelet álapján.

Parlagfű felszaporodására számíthatunk mezőgazdasági és belterületi területeken egyaránt. A parlagfű megjelenhet művelés alatt álló, és elhanyagolt, felhagyott művelésű szőlőkben, gyümölcsösökben, hétvégi kertekben, zártkerti ingatlanokon, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) nyomvonala mentén ugyancsak. Tekintettel arra, hogy a parlagfű-mentesítés közös ügyünk, és annak eredménye pedig csak összefogással lehet sikeres, a felelősségteljes, jogszabálykövető magatartás mindannyiunk érdeke.

Rendelés szünetel

Tisztelt Betegek!

Dr. Schidt György háziorvos rendelése 2024.05.31.-én (pénteken) továbbképzés miatt elmarad.

Helyettesít  Dr. Néma Andrea saját rendelési idejében (tel: 06-70-432-1478)

Megértésüket köszönjük!