Orvosi rendelés változása

Tisztelt Betegek!

Villamosenergia-szolgáltatás szüneteltetése miatt az alábbiak szerint változik a rendelés:

2019.05.07-én, kedden: 8.00-10.00-ig.

2019.05.09-én, csütörtökön a rendelés elmarad.

Telefonon elérhető: Dr. Marosi József (Tel:20/432 61 91)

M4 felüljáró

A már majdnem kész körforgalom 2019 Húsvétján.

Tisztelt Gombaiak!

A kivitelezést végzők tájékoztatása szerint a készülő M4-es út és a 3112-es jelű (Monor-Gomba-…) út csomópontjában épített közúti felüljárót 2019 májusának második felében átadják a forgalomnak.

A felüljáró használatba vételét követően követően kezdik meg a jelenlegi ideiglenes terelőút megszüntetését és az M4-es út Monor-Gomba csomópontjának befejezését a szeptember végi teljes átadáshoz.

A forgalmi rend változásáig és az új forgalmi rend bevezetésétől kezdődően is közlekedjenek körültekintően a csomópontban!

Népviselet kiállítás

A Gombai Rozmaring Hagyományőrző Egyesület a „Viselet napja” alkalmából népviselet kiállítást rendez a Tájházban.

2019. április 27 -én, szombaton 8-16 h között – a Három tájház túra miatt – nyitva lesz a Tájház, így megtekinthető lesz a viselet kiállítás.

2019. április 24-26. és 29-30. között a megtekintéshez előzetes bejelentkezés szükséges. (tel.: 06 29 433 927)

Húsvéti szokások élőben!

A Gombai Rozmaring Hagyományőrző Egyesület rendezésében 2019. április 22-én,

HÚSVÉT HÉTFŐN

11 és 12 óra között

Húsvéti hagyományok bemutatása a Tájház (Gomba, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4.) udvarán.

A belépés ingyenes, csak egy hímes tojást kérnek a tojásfára.

Álláshirdetés

A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde

Takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. utca 6.
Pest megye, 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményi környezet rendjének, tisztaságának biztosítása, irodák, mosdók, közös helyiségek, csoportszobák takarítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– 8 Általános,
– Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Középfokú képesítés, Dajkai végzettség,
– Néphagyományőrző szemlélet


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Fényképes önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,
– egészségügyi munkaalkalmassági igazolás,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséhez.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Szegedi Judit nyújt, a 0629433783 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (2217 Gomba, Bajcsy-Zs. utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
80/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Takarító.
– Elektronikus úton Tóthné Szegedi Judit részére a ovoda@gomba.hu E-mail címen keresztül
– Személyesen: Tóthné Szegedi Judit, Pest megye, Gomba 2217, Bajcsy-Zs. utca 6. .


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásával kapcsolatos értesítés e-mail-en keresztül történik, ennek hiányában postai úton.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 24.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 3.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Óvodai beiratkozás

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019. (II. 21.) határozata alapján a 2019/2020-as nevelési évre az Óvodás korú gyermekek beiratkozása a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsődében a következő időpontokban történik.

2019. május 2-án (csütörtökön)    8 órától  16 óráig,
2019. május 3-án (pénteken)          8 órától  16 óráig.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az óvoda felvételi körzete: Gomba község közigazgatási területe. A nevelési év első napja 2019. szeptember 1. utolsó napja 2020. augusztus 31. Az intézmény alapító okirata szerint, szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye és kijelölő döntése alapján a többi gyerekkel együtt (integráltan) nevelhető- sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos, – beszédfogyatékos vagy  – pszichés fejlődési zavarral küzdő) gyermekek jelentkezhetnek óvodánkban.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő, aki az nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozás időpontját megelőzően nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 31. és 2020. május 31. között töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételre jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,
 • amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. 

Tóthné Szegedi Judit
intézményvezető

Közmeghallgatás!

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. április 4-én (csütörtökön) 1800

órai kezdettel közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghív minden érdeklődő állampolgárt.

A közmeghallgatás helye: Civilház (Gomba, Kossuth tér 4.)

 1. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
 2. Tájékoztató az önkormányzat 2018-ban befejezett és a 2019. évi tervezett beruházásairól
 3. Tájékoztató az ingatlantulajdonosok általános feladatairól
 4. Társadalmi vita a község jövőképét meghatározó fejlesztési törekvésekről és a területhasználati módok szabályozásáról

Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Gomba, 2019. március 28.

Gomba Község Önkormányzatának nevében:
Lehota Vilmos, polgármester