Óvodai beiratkozás

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019. (II. 21.) határozata alapján a 2019/2020-as nevelési évre az Óvodás korú gyermekek beiratkozása a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsődében a következő időpontokban történik.

2019. május 2-án (csütörtökön)    8 órától  16 óráig,
2019. május 3-án (pénteken)          8 órától  16 óráig.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az óvoda felvételi körzete: Gomba község közigazgatási területe. A nevelési év első napja 2019. szeptember 1. utolsó napja 2020. augusztus 31. Az intézmény alapító okirata szerint, szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye és kijelölő döntése alapján a többi gyerekkel együtt (integráltan) nevelhető- sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos, – beszédfogyatékos vagy  – pszichés fejlődési zavarral küzdő) gyermekek jelentkezhetnek óvodánkban.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő, aki az nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozás időpontját megelőzően nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 31. és 2020. május 31. között töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételre jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,
 • amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. 

Tóthné Szegedi Judit
intézményvezető

Közmeghallgatás!

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. április 4-én (csütörtökön) 1800

órai kezdettel közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghív minden érdeklődő állampolgárt.

A közmeghallgatás helye: Civilház (Gomba, Kossuth tér 4.)

 1. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
 2. Tájékoztató az önkormányzat 2018-ban befejezett és a 2019. évi tervezett beruházásairól
 3. Tájékoztató az ingatlantulajdonosok általános feladatairól
 4. Társadalmi vita a község jövőképét meghatározó fejlesztési törekvésekről és a területhasználati módok szabályozásáról

Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Gomba, 2019. március 28.

Gomba Község Önkormányzatának nevében:
Lehota Vilmos, polgármester

Menetrendi javaslatok

A közeljövőben kerül majd sor a közösségi közlekedési szolgáltatók (autóbusz – Volánusz Zrt., vonat – MÁV-Start Zrt.) és a térség önkormányzatai, oktatásai intézményei között az éves járási menetrendi egyeztetésre.

Kérjük, hogy ha a településünket érintően a közösségi (autóbusz, vonat) közlekedéssel, menetrenddel kapcsolatban felvetései, javaslatai, kérései lennének, azt küldje el 2019. április 20-áig a

tasi.peter(kukac)gomba.hu

e-mail címre.

Ahogy eddig is, törekszünk arra, hogy minden javaslat ne csak eljusson a szolgáltatókhoz, hanem meghallgatásra is kerüljön.

Kellemes utazást kívánunk!

Háziorvos továbbképzésen

Dr. Schidt György rendelése továbbképzés miatt elmarad:
2019.04.01-2019.04.05-ig.

Alábbiak szerint helyettesíti: Dr. Marosi József  (tel:20/432 61 91)

2019.04.01-én Hétfő GOMBA 12.00-14.00-ig

                                   Bénye:14.00-16.00-ig.

2019.04.02.-án Kedd Káva:9.00-11.00-ig.

2019.04.03-án Szerda Bénye:9.00-11.00-ig.

                                    GOMBA 11.-13.00-ig.

2019.04.04-én Csütörtök:8.00-16.00-ig telefonon elérhető: Dr. Marosi József (tel:20/432 61 91)

2019.04.05-én Péntek Káva:9.00-11.00-ig.

Orvosi rendelők telefonszáma:
Gomba:29/433-606
Bénye:29/434-086
Káva:29/432-191

Nyílt nap az Óvodában!

KIS GÓLYAVÁRÓ NYÍLT NAP A GOMBAI GÓLYAFÉSZEK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDÉBEN!

KEDVES LEENDŐ ÓVODÁSOK!

Nemsokára 3 évesek lesztek! Ez az óvodáskor kezdete, melyre már biztos izgatottan készültök Anyával és Apával.

Mi is az, az óvoda? Szívesen megmutatjuk Nektek, ha eljöttök!

Az óvodánkban megismerkedhettek az óvó nénikkel, a pedagógiai asszisztens nénikkel, a dajka nénikkel és leendő óvodás társaitokkal. Szüleitekkel betekintést nyerhettek vidám és szorgos hétköznapjainkba és megtekinthetitek az óvodánkat!

A nyílt nap időpontja:

2019.  március 28. csütörtök délelőtt 10:00-tól 11:30-ig.

Szeretettel várunk Benneteket!

Helyszín:

Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde

Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.

A részvételhez váltócipő szükséges a gyermekeknek és a felnőtteknek is.

Iskolai körzethatár

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala köznevelési feladatokat ellátó hatósági jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján kijelölte és közzé tette a Pest megye közigazgatási területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait a 2019/2020. tanévre vonatkozóan.

A kijelölés alapján a

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

(2217 Gomba, Iskola utca 2.)

felvételi körzete: Gomba község közigazgatási területe.

Óvodai beíratás

TÁJÉKOZTATÁS

Kedves Szülők!

Gomba Község Önkormányzata képviselő-testületének 21/2019.(II. 21.) számú képviselő-testületi határozata a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsődében a

2019/2020-as nevelési évre a

gyermekek óvodai felvételének időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:

2019. május 2. csütörtök 08:00-tól 16:00 óráig

és

2019. május 3. péntek 08:00-tól 16:00 óráig.

Ezeken a napokon kell beíratni az óvodába azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. A beiratkozásról szóló részletesebb tájékoztatást a jogszabályoknak megfelelő időpontban közzétesszük.

Tóthné Szegedi Judit, intézményvezető