Kiemelt

Háziorvos rendelés változás

Dr. Schidt György rendelése 2019.01-14-től a gördülékenyebb betegellátás érdekében az alábbiak szerint változik:
A gyermekeket(0-14év) a rendelés első órájában fogadjuk, későbbi érkezés esetén sorszám húzása után történik az ellátás.

Bölcsődei pótfelvételi

Tisztelt Szülők!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde székhelyén  (2217, Gomba, Bajcsy-Zs. u. 6.)
2019. január 9-én, szerdán 8 és 16 óra között lehetőség van a Mini Bölcsődei pótfelvételi kérelmek benyújtására.

Felvételi hirdetmény

Ezúton Értesítjük és Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket!

Gomba Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének 23/2018. számú önkormányzati rendelete alapján abölcsődés korú kisgyermekek Mini Bölcsődébe történő felvételéről.

A bölcsődébe a felvétel önkéntes és kérelemre történik, melyet a szülő/törvényes képviselő terjeszt elő. A felvételi kérelem letölthető a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde honlapjáról. Kérjük a felvételi kérelmek pontos kitöltését!

A felvételi kérelmek benyújtási határideje:

A Mini Bölcsődébe jelentkező gyermekek beiratkozása a Gombai  
Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde székhelyén (2217, Gomba, Bajcsy-Zs.  
utca 6.) a következő időpontokban történik:

 2019. január 2-án (szerdán)                 8 órától  16 óráig,
2019. január 3-án (csütörtökön)        8 órától  16 óráig,
2019. január-4-én (pénteken)           8 órától  16 óráig.

A felvételi kérelmet a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjéhez kell benyújtani.

 A felvételi kérelemhez csatolni kell:

 • agyermek és a felvételt kérő szülő/törvényes képviselő lakcímkártyájánakmásolati/fénymásolati/ példányát,
 • munkáltatóiigazolás/munkaviszony igazolás vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyigazolás/,
 • tanulóijogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatásiigazolás,
 • azilletékes munkaügyi központ igazolását a munkaerő piaci képzésen való részvételidejéről,
 • aszülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
 • azellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
 • egyedülállóságesetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
 • acsaládban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstárigazolását emelt családi pótlék folyósításáról/amennyiben a szülő nem jogosultgyermekvédelmi támogatásra/,
 • sajátosnevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői ésRehabilitációs Bizottság szakértői véleményét,
 • aházi gyermekorvos vagy háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségiállapota alapján bölcsődében gondozható, a beszoktatás megkezdésekor kellbemutatni

Bölcsődei ellátás igénybevétele

Amennyiben a felvételi kérelem – férőhelyhiány miatt – nem teljesíthető, úgy felhívjuk figyelmét arra, hogy „kérelmét” várólistára vesszük és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról értesítjük.

A bölcsődés korú gyermekek felvétele a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde többcélú óvoda-bölcsőde nevelési intézmény székhelyén, azaz a 2217 Gomba Bajcsy – Zsilinszky Endre utca 6. szám alatt történik, a felvételi kérelmek benyújtási határidejének lezárulása, továbbá a kérelmek, mini bölcsődei ellátás igénybevételére vonatkozó törvényi előírások és rendelkezések figyelembevételével történő elbírálását követően.

A döntésről az intézményvezető 2019. január 18-ig írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt. Az intézményvezető döntése ellen, a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételnek van helye, melyet a fenntartónak írásban kell benyújtani. Az észrevételről a fenntartó dönt.

A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a törvényes képviselővel megállapodást köt, amely tartalmazza:

 • a gyermek és a törvényes képviselő személyazonosító adatait,
 • az ellátás kezdetének időpontját és az intézményi ellátás időtartamát,
 • a szolgáltatások formáját, módját,
 • a fizetendő étkezési térítési díj mértékét, a fizetésre vonatkozó szabályokat,
 • az ellátás megszüntetésének módjait,
 • a szülő vagy törvényes képviselő nyilatkozatát a tájékoztatás megtörténtéről.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mini Bölcsődei ellátás igénybevételi módjának teljes körű leírásáról, továbbá az igénybevétel módjának törvényi rendelkezéseiről a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde honlapján, a Mini bölcsődei ellátás igénybevételének módja dokumentumban tájékozódhatnak.